NBC10's 'Shore Tour' Hits Rehoboth: Seeing the Beach Town on Two Wheels - NBC 10 Philadelphia

    NBC10's 'Shore Tour' Hits Rehoboth: Taking to Two Wheels