Thank You Notes: Jimmy Fallon Thanks Kraft Singles and More - NBC 10 Philadelphia

    Thank You Notes: Jimmy Thanks Kraft Singles and More

    Jimmy pens thank you notes to Mardi Gras, Frozen Margaritas, Kraft Singles and more. (Published Monday, Mar 10, 2014) Jimmy pens thank you notes to Mardi Gras, Frozen Margaritas, Kraft Singles and more. See More